ท่านต้องการให้ อบต.ไผ่เขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 73 )
40.11%
ด้านสาธารณูปโภค ( 57 )
31.32%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 44 )
24.18%
การบริการประชาชน ( 5 )
2.75%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 3 )
1.65%