หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
 
โทรศัพท์บ้าน
    จำนวนบ้านเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ 298 เลขหมาย
โทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาล (ขององค์การโทรศัพท์)
    จำนวน ๗ แห่ง
ระบบเสียงไร้สาย ให้บริการครอบคลุม ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่
 
 
จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 808 หลัง
ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) จำนวน 300 จุด
 
เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น มีระบบประปาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว โดยมีกำลังการผลิตน้ำประปา ๕๐๐ คิว/วัน ให้บริการประชาชน 808 ครัวเรือน ในการผลิตน้ำประปาอาศัยแหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำป่าสัก โดยผ่านโรงกรอง ของเทศบาลฯ
 
เขาพระนอน (วัดคีรีโสภณ) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์รัศมี สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2515 ความยาวองค์พระนอน 27 วา 2 ศอก งบประมาณขอรับบริจาคจากชาวบ้านที่มาทำบุญ จำนวน 1,500,000 บาท ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 - 4 ปี
 
 
 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเขื่อนดินยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีถนนรอบเขื่อนยาว 132 กิโลเมตร ใช้ในการเก็บกักน้ำเพื่อการชลประทาน สามารถกักเก็บน้ำได้ 785 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่คลอบคลุม อำเภอพัฒนานิคม,
อำเภอท่าหลวง, อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ทุ่งทานตะวัน อำเภอพัฒนานิคมมีการปลูกทานตะวันมากที่สุดในจังหวัดลพบุรี เนื้อที่ประมาณ 100,000 ไร่ บริเวณที่ปลูกมากที่สุด คือ ตำบลช่องสาริกา, ตำบลชอนน้อย และตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งในเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม ของทุกปี
น้ำตกสวนมะเดื่อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยขุนราม อยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ประมาณ 23 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่เกิดจากน้ำผุดในลำคลองธรรมชาติ มี 12 ชั้น ความยาวน้ำตกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ใช้เส้นทางลพบุรี - วังม่วง
พิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยขุนราม ห่างจากน้ำตกสวนมะเดื่อประมาณ 3.5 กิโลเมตร เป็นแหล่งโบราณคดีมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 2,500 - 3,000 ปี ประมาณยุคบ้านเชียงตอนปลาย มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ ถึง 13 โครงกระดูกภายในหลุมเดียวกัน
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการค้นพบซากโครงกระดูกมนุษย์ในสมัยโบราณพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าๆ ในสมัยนั้น ปัจจุบันขุดพบแล้ว จำนวน 3 หลุม
และยังดำเนินการขุดค้นต่อไป ซึ่งคาดว่าจะค้นพบโครงกระดูกมนุษย์เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป