หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่เขียว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะ ประปา
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค และเกษตรกรรม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงอนุรักษ์
ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน
ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข
ส่งเสริมการกีฬานันทนาการ และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
ส่งเสริมอนุรักษ์ และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองการบริหาร
พัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของบุคลากร อบต.ไผ่เขียว
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
 
 
 
การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง ลดปัญหาสังคม พึ่งพาตนเองได้
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน วัฒนธรรมให้คงอยู่
ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตให้กับเกษตรกร
อบต. น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ