หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่เขียว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 
 
 
เพื่อให้การพัฒนาตำบลไผ่เขียวมุ่งไปสู่ "ความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนในตำบลไผ่เขียว" ภายใต้แนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรอบธรรมาภิบาลและคุณธรรมที่จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนา เห็นควรกำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบลไผ่เขียว
ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กลาง เล็ก
ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชน (สุขภาพ อนามัย)
ส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
จำนวนโครงการด้านโครงกสร้างพื้นฐานต่างๆ
จำนวนโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้น
จำนวนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ อนามัย)
จำนวนโครงการด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
จำนวนโครงการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
จำนวนโครงการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบลไผ่เขียว
จำนวนประชาชน/องค์การต่างๆ ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มีการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 3 โครงการในแต่ละปี
จำนวนโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 กลุ่มในแต่ละปี
จำนวนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 โครงการในแต่ละปี
จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (สุขภาพ อนามัย) ไม่น้อยกว่า 2 โครงการในแต่ละปี
จำนวนโครงการด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 โครงการในแต่ละปี
จำนวนโครงการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1 โครงการ
จำนวนโครงการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบลไผ่เขียว 1 โครงการ
จำนวนประชาชน/องค์การต่างๆ ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 1 โครงการในแต่ละปี