หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
เลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.ไผ่เขียว วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ
 
 
กองสาธารณสุขฯ
 
นายสมหมาย หงษ์ยิ้ม
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายกฤษณ บุญนุช
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ


นางสาวจริยา ศรีสารคราม
นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวภาวิไล เขม้นเขตกิจ
ผช.จพง.สาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม


น.ส.วนิดา กสิการณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเอนก เกตุศรี
พนักงานขับรถยนต์


นายวิเชียร โพธิ์ศรี
คนงานประจำรถขยะ