หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
นางลิลลักษณ์ สังขินท์
ปลัด อบต.ไผ่เขียว
 
นางถิรนันท์ สุพรรณคำ
รองปลัด อบต.ไผ่เขียว
 
สำนักปลัด
 
นายสมหมาย หงษ์ยิ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวประวีณา วงษ์จันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาววัชรี อินทจร
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวศิรินภา เนียมสอาด
นักทรัพยากรบุคคล


นางสิริพร มั่นคง
นิติกร


นายวินัย ศรราษฎร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายวิทูร เขม้นเขตรการณ์
เจ้าพนักงานธุรการ