หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
นางลิลลักษณ์ สังขินท์
ปลัด อบต.ไผ่เขียว
 
นางถิรนันท์ สุพรรณคำ
รองปลัด อบต.ไผ่เขียว
 
 
นายสมหมาย หงษ์ยิ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวประวีณา วงษ์จันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาววัชรี อินทจร
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวศิรินภา เนียมสอาด
นักทรัพยากรบุคคล


นายวินัย ศรราษฎร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นาวสาวเต็มดวง วรัญญานนท์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอัมพวัน สมควรดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ