หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 
นางลิลลักษณ์ สังขินท์
ปลัด อบต.ไผ่เขียว
 
นางถิรนันท์ สุพรรณคำ
รองปลัด อบต.ไผ่เขียว
 
สำนักปลัด
 
นายสมหมาย หงษ์ยิ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวิทูร เขม้นเขตรการณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาววัชรี อินทจร
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวประวีณา วงษ์จันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล


นางสิริพร มั่นคง
นิติกร


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย