หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5

อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

นางลิลลักษณ์ สังขินท์
ปลัด อบต.ไผ่เขียว
 
นางถิรนันท์ สุพรรณคำ
รองปลัด อบต.ไผ่เขียว
 
สำนักปลัด
 

นายสมหมาย หงษ์ยิ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวประวีณา วงษ์จันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาววัชรี อินทจร
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวศิรินภา เนียมสอาด
นักทรัพยากรบุคคล


นางสิริพร มั่นคง
นิติกร


นายวินัย ศรราษฎร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ