หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
  หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางลิลลักษณ์ สังขินท์
ปลัด อบต.ไผ่เขียว
โทร. 081-2806293
 
นางถิรนันท์ สุพรรณคำ
รองปลัด อบต.ไผ่เขียว
โทร. 056-049655
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสมหมาย หงษ์ยิ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 093-4820229


นางสาววิมลศิริ มูลเดช
ผู้อำนวยกองคลัง
โทร. 056-049655


นายพศวัฒน์ อ่ำสำโรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 086-2063799


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายสมหมาย หงษ์ยิ้ม
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 093-4280229