หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

 
การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

          ด้วยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว

           เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 15 และ 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 229 ข้อ 232 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จึงประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 14.23 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 26 ท่าน