หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๕๖  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียวได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2556  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสภาฯ มีมติให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2556 คราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2556  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และได้เสนอนายอำเภอสว่างอารมณ์ลงนามอนุมัติ และประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ย. 2556 เวลา 10.35 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 1146 ท่าน