หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 1 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ปีงบประมาณ 2563 [ 29 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศมาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว พ.ศ.2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 69  
 
รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน [ 12 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
  (1)     2      3