หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน [ 12 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 5) [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)     2