หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  9 เม.ย. 2564 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564  9 เม.ย. 2564 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  30 เม.ย. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  30 เม.ย. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เม.ย. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูและหน้าต่างภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว (รายละเอียดตามปริมาณงานกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เม.ย. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 5 ศูนย์ นมยูเอชที (ชนิดกล่อง) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2563 จานวน 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มี.ค. 2564 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จานวน 8 โรงเรียน นมยูเอชที (ชนิดกล่อง) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2563 จานวน 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 มี.ค. 2564 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  25 มี.ค. 2564 124
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 14 รายการ ของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านบ่อชุมแสง ตำบลไผ่เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มี.ค. 2564 87
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 102