หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
โครงการพัฒนาระบบบริการ การแพทย์แผนไทย ปี 2556  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย


กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 44,800 บาท ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองข่อย เพื่อจัดทำโครงการ การพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย ปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยเรื้อรังและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์แผนไทยอย่างทั่วถึง โดยมี   นายชูชาติ  สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2556 เวลา 10.31 น. โดย คุณ วนิดา สะมะถะเขตรการณ์

ผู้เข้าชม 580 ท่าน