หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2562  
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายทองคำ  ว่องเกษการณ์ รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว เปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว โดยมีระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 10.49 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 65 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย