หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 


 
ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  
 

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายชูชาติ  สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางลิลลักษณ์  สังขินท์ ปลัด อบต. นางถิรนันท์ สุพรรณคำ รองปลัด อบต. ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2565 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว เพื่อดำเนินการดังนี้

1. มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ในหน้าที่ ไม่เรียกรับผลประโยชน์

2. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน จะมุ่งมั่นบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

3. ติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข

4. ปรึกษาหาแนวทางในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ

5. แจ้งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มี.ค. 2565 เวลา 09.39 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 42 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X