หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
ประชุมสภา อบต. ไผ่เขียว สมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564  
 

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายกมล  ขุนารักษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ซึ่งมี นายชูชาติ  สารีนนท์ นายก อบต.ไผ่เขียว นายปรีชา  มณีพูนทรัพย์ นายเก่ง  หมั่นเขตรกรณ์  รองนายก อบต.ไผ่เขียว เข้าร่วมประชุมสภา โดยมีวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรายงานยอดเงินสะสม และเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ตามระเบียบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องขอความเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องขอความเห็นชอบรับมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 จำนวนเงิน 937,000 บาท เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.พ. 2564 เวลา 16.31 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 53 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X