หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
ประชุมสภาองค์การบริาหารส่วนตำบลไ่ผ่เขียว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  
 

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายทองคำ ว่องเกษการณ์ รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว โดยมีวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานยอดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 และยอดเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ตามระเบียบฯ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ 2561-2566) ฉบับที่ 3 พ.ศ 2563
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ขอความเห็นชอบจัดตั้งป่าชุมชนบ้านหนองบำหรุ หมู่ที่ 13 ตำบลไผ่เขียว
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ 2563
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ 2563
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง อื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ธ.ค. 2563 เวลา 16.19 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 138 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X