หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 

 
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
<<
>>
X
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดอุทัยธานี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
หมวด 4 ข้อ 19 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้างและรับสมัครคัดเลือก
1.1 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
- ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง คนงาน (สำนักปลัด)         จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง คนสวน (สำนักปลัด)         จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ (กองคลัง) จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (กองสาธารสุขฯ) จำนวน 1 อัตรา
1.2 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ) (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (กองคลัง)         จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษาฯ)      จำนวน 1 อัตรา
(รายละเอียดตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้)

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 16.25 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 215 ท่าน