หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียวจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดอุทัยธานีเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน2547 หมวด 4 ข้อ 19จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ(สำนักงานปลัด) จำนวน 1 อัตรา
-อัตราค่าตอบแทน 9,400.- บาท/เดือน
     ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า(กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) อัตราค่าตอบแทน 9,400.- บาท/เดือน
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อัตราค่าตอบแทน 10,840.- บาท/เดือน
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)อัตราค่าตอบแทน  11,500 บาท/เดือน
1.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง คนงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 อัตรา
-อัตราค่าตอบแทน 9,000.-บาท/เดือน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ธ.ค. 2562 เวลา 16.19 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 58 ท่าน