หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 1  
 

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกมล  ขุนารักษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว เปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว โดยมีระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างงบประมาณรายจ่ายฯ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องกำหนดระยะเวลายื่นคำเสนอขอแปรญัตติ ร่างงบประมาณรายจ่ายฯ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างงบประมาณรายจ่ายฯ
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 13.27 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย