หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
ประชุมชี้แจงโครงการอาหารกลางวันนักเรียน  
 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชูชาติ  สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว พร้อมด้วยนายชูชีพ สารีนนท์ ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว และนายปรีชา มณีพูนทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ประกอบการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในเขตตำบลไผ่เขียว เพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆ และทำความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ด้วยในสถานการณ์ทุกวันนี้ ได้มีข่าวการทุจริตโครงการอาหารกลางวันในจังหวัดต่างๆ ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบอาหารกลางวันแต่ละแห่งใ้หเป็นไปตามหนังสือสั่งการและงบประมาณที่ได้รับ และเป็นการสร้างความโปร่งใสให้กับ อบต.ไผ่เขียว และผู้ปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว จึงมีการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 10.37 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย