หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 

 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว  
 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชูชีพ  สารีนนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อำเภอสว่างอารมณ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562 มีนายปรีชา  มณีพูนทรัพย์ ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายชูชาติ  สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสงบ กำนันตำบลไผ่เขียว อัยการคุ้มครองสิทธิฯ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ รับรู้ถึงโทษทัณฑ์ และความคุ้มครองทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแก่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และเพื่อให้สังคม ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง ปัญหาความรุนแรง

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 12.38 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 164 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย