หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว  
 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 น. นายชูชาติ สารีนนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว เพื่อนำรายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย หมู่ที่ 8 ,15 ,16 ,17 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 จำนวน 10 หลัง มาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว และที่ทำการหมู่บ้านชุมชนให้ทราบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 พ.ค. 2562 เวลา 10.30 น. โดย คุณ อัมพวัน สมควรดี

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย