หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จัก อบต.
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
สนทนา
สนทนา
บริการ
บริการ
ติดต่อ อบต.
ติดต่อ อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
 อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 


นายกมล ขุนารักษ์
ประธานสภา อบต.
 


นายทองคำ ว่องเกษการณ์
รองประธานสภา อบต.


นางลิลลักษณ์ สังขินท์
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นางนกเล็ก ผาดไทยสงค์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6


นางระพีพรรณ์ แก้วมณี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6


นายสุวรรณ ชุมสิงห์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7


นายสมจิตร เรื่อศรีจันทร์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7


นางขนิษฐา สมัครกสิกิจ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8


นายอำนวย ทองกล่ำ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8


นายสำรวย โคยะทา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9


นายวสันต์ ช้างเผือก
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9


นายมานพ อินทร์ใจดี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 10