หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 


นายกมล ขุนารักษ์
ประธานสภา อบต.
 


นายทองคำ ว่องเกษการณ์
รองประธานสภา อบต.


นางลิลลักษณ์ สังขินท์
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายมน เก่งเกตุ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1


นายไพทูร กล้าธัญญกรณ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1


นางเสมียน พันธ์มหา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


นายสัญญา เทวีสิทธิ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


นางนพกมล เหล่าเขตรกิจ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3


นางสนาม เรืองพูล
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3


นายชลอ ฤทธิเดช
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4


นายสำราญ ขานดำ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4


นายสมควร ศรีทอง
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5