หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
 


นายกมล ขุนารักษ์
ประธานสภา อบต.
 


นายทองคำ ว่องเกษการณ์
รองประธานสภา อบต.


นางลิลลักษณ์ สังขินท์
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายมน เก่งเกตุ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1


นางเสมียน พันธ์มหา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2


นางสนาม เรืองพูล
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3


นางชะลอ ฤทธิเดช
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4


นายกมล ขุนารักษ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5


นางนกเล็ก ผาดไทยสงค์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6


นายสุวรรณ ชุมสิงห์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7


นางขนิษฐา สมัครกสิกิจ
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8


นายวสันต์ ช้างเผือก
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9