หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 


นายสุพัฒ อุ่นดก
กำนันตำบลไผ่เขียว 087-2001889
 
 


นายอานนท์ เสนาะเสียง
สารวัตรกำนัน


นายศิวกร สุวรรณ์
สารวัตรกำนัน


นางสาวอัชรยา แม่นศร
แพทย์ประจำตำบล


นางทิพเนต เก่งเกตุ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 โทร.080-6846353


นายสอาจ จำนงสังข์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายสุรัติ เหล่าเขตรกิจ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 โทร.082-1664154


นายวีระศักดิ์ มูลพฤกษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 โทร.082-2257136


นางสุทิสา บัวงาม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 โทร.084-5788166


นายทวีป ผาดไทยสงค์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 โทร.081-9624374