หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.paikeaw.go.th/orgc... - เข้าเว็บ www.paikeaw.go.th -- ข้อมูลหน่วยงาน -- โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.paikeaw.go.th/boar... https://www.paikeaw.go.th/staf... - เข้าเว็บ www.paikeaw.go.th -- บุคลากร -- คณะผู้บริหาร (แสดง URL ของข้อมูลที่ 1) -- หัวหน้าส่วนราชการ (แสดง URL ของข้อมูลที่ 2)
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.paikeaw.go.th/proj... - เข้าเว็บ www.paikeaw.go.th --
ข้อมูลหน่วยงาน -- อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.paikeaw.go.th/proj... - เข้าเว็บ www.paikeaw.go.th -- แผน --
แผนพัฒนาท้องถิ่น
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.paikeaw.go.th/cont... - เข้าเว็บ www.paikeaw.go.th --
ข้อมูลหน่วยงาน -- ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.paikeaw.go.th/law_... https://www.paikeaw.go.th/law.... https://www.paikeaw.go.th/law_... https://www.paikeaw.go.th/law_... - เข้าเว็บ www.paikeaw.go.th -- ระเบียบ -- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย (แสดง URL ของข้อมูลที่ 1) -- พรบ/พรก (แสดง URL ของข้อมูลที่ 2) -- ระเบียบปฏิบัติอื่น (แสดง URL ของข้อมูลที่ 3) -- ข้อบัญญัติ (แสดง URL ของข้อมูลที่ 4)
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.paikeaw.go.th/news... - เข้าเว็บ www.paikeaw.go.th --
ข่าวสาร -- ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.paikeaw.go.th/webb... https://www.paikeaw.go.th/home - เข้าเว็บ www.paikeaw.go.th --
บริการประชาชน -- กระดาษสนทนา (แสดง URL ของข้อมูลที่ 1) -- แสดงข่องทางการ chat facebook (แสดง URL ของข้อมูลที่ 2)
o9 Social Network https://www.paikeaw.go.th/home https://www.facebook.com/peopl... - เข้าเว็บ www.paikeaw.go.th --
ช่องทางติดต่อ facebook มุมขวามือของเว็บไซต์ (แสดง URL ของข้อมูลที่ 1) -- facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว (แสดง URL ของข้อมูลที่ 2)
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.paikeaw.go.th/proj... https://www.paikeaw.go.th/webs... เข้าเว็บ www.paikeaw.go.th -- ระเบียบ -- ประกาศ -- ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน (แสดง URL ของข้อมูลที่ 1) -- เลื่อนลงล่างสุดอยู่ในกรอบสีดำ อยู่ข้างขวามือของนโยบายเว็บไซต์ -- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ (แสดง URL ของข้อมูลที่ 2)
 
  (1)     2      3      4      5