หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง - 4076 อุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านบ่อชุมแสง (สายทางบ้านบ่อชุมแสง-บ้านบึงนา) ตำบลไผ่เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]ซื้อแบบพิมพ์ (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองเข้ (สายทางบ้านยางย้อย-บ้านหนองบำหรุ) ตำบลไผ่เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]

  (1)