หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
 
 
 
งานด้านการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารศึกษา งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานวิชารการศึกษา งานการศึกษาตามอัธยาศัย งานก่อนวัยประถมศึกษา งานจัดทำแผนการศึกษา งานพัฒนาการเรียนการสอน งานพัฒนาสื่อการสอนเด็กปฐมวัย งานจัดทำสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย งานอนามัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานประสานด้านต่าง ๆ กับสถานศึกษาภายในเขตตำบล งานการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาผู้ใหญ่ วิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษานอกจากการศึกษาภาคบังคับ การรณรงค์เพื่อการรู้หน้งสือการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่ งานควบคุมตรวจสอบติดตามผล การวัดผล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของ หัวหน้ากองการศึกษาฯ
งานด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นกิจกรรมด้านศาสนา รัฐพิธี ประเพณีสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างในกองการศึกษาฯ เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
งานประสานงานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานขนส่งและวิศวกรรมจราจรงานระบายน้ำ งานไฟฟ้าสาธารณะ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การบำรุงรักษาคูคลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อระบายน้ำและแผนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่อง สูบน้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ำ ให้มีความพร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงานตลอดเวลา การแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำและการจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคูคลองคูน้ำ สร้างเขื่อน สร้างทำนบและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานด้านกีฬา นันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแล การจัดกิจกรรม/โครงการ การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านกีฬา นันทนาการ การสนับสนุนกีฬาทุกประเภท และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย