หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่เขียว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว ยินดีต้อนรับ
  บทบาทหน้าที่
 
  บทบาทหน้าที่
สำนักปลัด อบต.
 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครองที่สาธารณะ และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ กอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป การอำนวยการ การธุรการ การสารบรรณ การประชาสัมพันธ์ การรัฐพิธี การเลือกตั้ง การลงทะเบียนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ กิจการสภา และขอใช้อาคารสถานที่ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล กรอบอัตรากำลังและจัดคนสู่ตำแหน่ง การเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การพัฒนาบุคลากร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการนโยบายและแผน การจัดทำแผนพัฒนาและประสานแผน งานงบประมาณ การข้อมูลและสถิติ ข้อบัญญัติ ประกาศการสารสนเทศ การวิชาการและฝึกอบรม ฯลฯ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
งานนิติการ งานกฎหมายคดี ร้องทุกข์/ร้องเรียน การดำเนินการทางวินัย/ละเมิด พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง รวบรวมกฎหมาย ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การออกข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับมอบหมาย ตำแหน่งนิติกร (ปก./ชก.) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์ การช่วยเหลือและฟื้นฟูเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษาความปลอดภัยสถานที่ อาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย การกู้ภัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
 
 
 
  บทบาทหน้าที่
กองคลัง
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
การเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ต่างๆ เช่น ภาษี ค่าเช่า ค่าน้ำประปา การพัฒนารายได้ การควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานการพาณิชย์ การทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
 
- งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
- งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
- งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
- งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
- งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน
- งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
- งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องถิ่น ข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือน และที่ดิน
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายมีผู้ช่วยปฏิบัติงานดังนี้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
 
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
- การพัสดุกลางขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่นการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- การจัดทำสัญญา ค่าปรับ ตรวจสอบ และคืนหลักประกันสัญญา
- การควบคุม ตรวจสอบ เบิกจ่าย และจำหน่ายพัสดุ
- การจัดทำและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนต่างๆ เช่น แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง แผนจัดหาพัสดุและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
 
 
 
  บทบาทหน้าที่
กองช่าง
 
 
   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพและวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะงานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา จัดทำราคากลาง งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
งานควบคุมอาอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา การขนส่งและวิศวกรรมจราจร การระบายน้ำ การไฟฟ้าสาธารณะ การบำรุงรักษาคูคลอง ท่อระบายน้ำและลำรางสาธารณะ การแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและกิจการประปา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
 
 
 
  บทบาทหน้าที่
กองการศึกษาฯ
 
 
   
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพงานห้องสมุดงานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมสุขภาพและมาตรฐานหลักสูตรงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพภาพและกองทุนเพื่อการศึกษางานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานบริหารงานการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา การธุรการ การสิทธิและสวัสดิการ การบริหารงานบุคคลในกองการศึกษาฯ การเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา การจัดทำสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย การอนามัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเงิน การพัสดุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประสานงานด้านต่างๆ กับสถานศึกษาภายในเขตตำบล
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีหน้าที่รับผิดชอบการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ การประเพณี การกีฬา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ การประเพณี การกีฬา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย
 
 
 
  บทบาทหน้าที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
   
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุขงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข การบริการการแพทย์ฉุกเฉินงานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานเทศกิจ งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสงานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันบำบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษาค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
งานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบงานป้องกันเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อในคนและในสัตว์ งานป้องกันและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด งานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) งานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น งานอาสาปศุสัตว์งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการของเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานรักษาความสะอาด งานเทศกิจ งานควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียงในโรงงาน เคหะสถาน สถานประกอบการและตลาด งานควบคุมเหตุรำคาญ งานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานควบคุมผู้ประกอบกิจการขนส่ง งานสวนสาธารณะ งานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อ.ถ.ล.) งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 
 
 
  บทบาทหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานการรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย