หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
ศาสนสถานในตำบลไผ่เขียว
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว
ประชาชนในตำบลร่วมกันอนุรักษ์
สินค้างานฝีมือจากชาวตำบลไผ่เขียว
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่เขียว
1
2
3
4
5
อบต.ไผ่เขียว โทรศัพท์ 056-049655 โทรสาร 056-049721
 
นายชูชาติ สารีนนท์
นายก อบต.ไผ่เขียว
โทร : 089-858-5405
 
นายปรีชา มณีพูนทรัพย์
รองนายก อบต.ไผ่เขียว
โทร : 081-727-6259
นายเก่ง หมั่นเขตรกรณ์
รองนายก อบต.ไผ่เขียว
โทร : 087-841-9379
 
นายสมหวัง ม่วงสุข
เลขานุการนายกฯ
โทร : 086-078-3035
นายชูชีพ สารีนนท์
ประธานที่ปรึกษานายก
โทร : 080-684-7572
 
นายสุนทร ทองประศรี
ที่ปรึกษานายก อบต.
โทร : 086-203-8524